خضـــری شهــــرآرزوهــــا
 
لینک دوستان

تردید نداشته باش

روزی پروانه خواهیم شد

بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند...

اینجـا قلبِ قائنـات است

 " مرکـز بخش نیمبلـوک "

خضـــــــــــری دشتِ بیــــاض(قطب کشاورزیِ صنعتی در خراسان جنوبی)

جمعیّت شهـــــــر ؛ 8941 نفــــــــــر

قدمهایت را مهربان بردار

شاید قدمهایت رد پای خضر را دنبال کنند

سکوتی به وسعتِ پرواز حکمفرماست

پرواز برای رسیدن به آرزو

نیاز به پرزدن نیست،پلکهایت را آهسته روی هم بگذار و نیاز را زمزمه کن

دلت را به آستانۀ عشق نزدیکتر می کند...تــــــــو کوچـــــه هــــــای واژه،خـــدا رو پیــــــدا کـــــردم

حـرفِ خ رو از خــــدا، یــــواشــی منهـــــــــــــا کــــردم

ادامه شعر در ادامه مطلب . . .

92

 


ادامه مطلب
[ جمعه هشتم آبان 1388 ] [ 8:8 ] [ حسن خسروی ]
شهرداری خضری دشت بیاض

خضری

خضری

افتتاح دانشگاه "بدون سوله ورزشی" ،یعنی تحصیل بدونِ تحرّک و شادابی . . . !

 " چرا باید زمان از دست بره "

2214885j5x9u2pjca عكس گل متحرک

 " چنـد کلام در حاشیـه "

مهمترین مؤلفه برای رسیدن به آرزوها؛درک زیبائی همراه با عشقه . . .

عشق یعنی ؛دیدنِ کوچکترین ها

عشق یعنی ؛درک کردنِ نگاهِ مردم به اتّفاقاتِ شهر

عشق یعنی ؛دیدنِ آینده در همین امروز

امیدوارم مسئولین محترم شهر،بویژه اعضای محترم شورای اسلامی که حقیقتاً وقتِ زیادی رو برای آیندهٔ

شهرمون میذارن کمی عمیق تر بـه چالشها وکاستی ها شهرمـون نگاه کنن تـا در آیندهٔ نزدیک بـه کارنامــهٔ

خودشون با نگاهی غرورآمیز خیره بشن نه با نگاهی تأمل آمیز . . .

نصب یک ســایــه بــونِ بــزرگ و زیبـــا کـــه در زمستــون و تـابستــون قابـل استفــاده بـاشــه در حاشیـــهٔ

جادهٔ خضری -گناباد یک ضرورته که امیدوارم دوستان محترم مد نظر داشته باشن . . .

تعویض لامپهای سطح شهر خضری دشت بیاض و بین خضری -دشت بیاض هم با هماهنگی اداره برق باید

انجام بشه و لامپهای قدیمی و زرد رنگ جای خودشونو با لامپهای جدید عوض کنن . . .

انشاالله پارک مسکن مهر هم قبل از زمستون به بهـره برداری و به مرحلـه درختکـاری برسه که البتـه آقـای

ولیان این قول رو به همشهریان عزیز دادن . . .

امروز وقتی از زیر پلِ زیرگذر عبور میکردم ،زبالـه ها صحنـهٔ زشتی رو پـدیـد آورده بـودن کـه امیـدوارم منبعـد

دکتر عابـدی این قبیـل موضوعـات رو هرچنـد وقت بـه مسئـول محتـرم خدمـات شهـر(جناب آقای پیشه ور)

یـادآوری کنن تا دیگه شاهـد این گونـه صحنه ها نباشیم!


برچسب‌ها: هفته دولت, خضری, دشت بیاض, خضری دشت بیاض
[ جمعه هفتم شهریور 1393 ] [ 23:32 ] [ حسن خسروی ]
به دوستانی که تا پایان شهریورماه93،گیرندهٔ ماهوارهٔ خودشون(دیش و رسیور) رو سالم به پایگاههای بسیجِ

بخش نیمبلوک تحویل بدن،یک دستگاه گیرندهٔ دیجیتال هدیه خواهد شد . . .


برچسب‌ها: ماهواره
[ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ] [ 13:46 ] [ حسن خسروی ]

کـه ایـزد مقامـی ببخشـد بلنـد          بـر آنانکـه در بحــر دانش رونـد

خداوندا تو را سپاس که دیگر بـار،عطر علم و دانش را در فضــای جـانِ غنچه هایِ شهر آرزو پراکنده کردی و

روزنه های امید را از قلبِ آسمانِ مهربانت بر سفرهٔ ارادت خضری دشت بیاض گشودی . . .

دانش آموزان دوست داشتنیِ راهنمـایـی تهـامـی ؛

محمدپویا رمضانی و علی ساعدی که درآزمون تیزهوشان پذیرفته شده اید و وسایردانش آموزانی که امتیـازِ

لازم را برای ورود به دبیرستان نمونه کسب کرده اید(4 دانش آموز) :

درود و هـزاران آفـرین بـر شمـا بـاد کــه دستـان پـرمهـرتـان بـوی بهـار گرفتـه ، قلب پــر از عاطفـه تـان بــویِ

عشـق و صفـا ، و رفتـار مهرگونـه تان بویِ طراوت آینده ؛

قبولی شما در آزمون دبیرستـانِ تیزهـوشان و نمـونه قـاین را به روح لطیفتـان تبریک عرض نموده و آینـده ای

سرشار از روشنایی و امید را برایتان آرزومندیم ، موفقیّت شما نشانهٔ حیاتِ شهرآرزوهاست . . .

ضمناً این موفقیّت را به جناب آقای حسینیان(مدیریت محترم راهنمایی تهامی)و سایر همکاران دلسوزشان

تبریک و تهنیت عرض می کنیم . . .

قـابـل ذکـره کــه دربیـن مدارس عـادیِ شهـرستـان قاینـات،

تنهـا راهنمـایـی تهامـی در آزمـون تیزهوشـان قبولـی داشتـه کـه قابـل تحسینـه

roses desi glitters 84 عكس گل متحرک

خضری

خضری


برچسب‌ها: راهنمایی تهامی خضری, دبیرستانِ تیزهوشان قاین, دبیرستان نمونه قاین
[ چهارشنبه پنجم شهریور 1393 ] [ 18:55 ] [ حسن خسروی ]

در ادامه ٔموفقیّتـهــای دانش آموزانِ خضری دشت بیاض ؛

قبولی ده دانش آموز از آموزشگاه سمیه خضری در دبیرستان نمونهٔ قاین ،

و کسب رتبهٔ دوّم در شاخصِ قبولیِ دبیرستان نمونه در بین مدارس شهرستان ؛

این موفقیّت بزرگ رو به همهٔ دانش آموزان عزیز،معلّمین گرامیشون و مدیریّت محتـرم آموزشگـاه سمیّه

(سرکار خانم حبیبیان) تبریک عرض می کنیم . . .

6307 عكس گل متحرک

ضمناً آموزشگاه سمیه، مجریِ طرحِ مدیریتِ کیفیت محور در سه استان خراسان بوده و جزو سه آموزشگاهِ

برتر استان خراسان جنوبی در زمینه امکانات آموزشی به شمار میرود . . .

دبیرستان سمیه خضری


برچسب‌ها: آموزشگاه سمیه خضری, مدرسهٔ سمیه خضری, دبیرستان نمونه قاین
[ دوشنبه سوم شهریور 1393 ] [ 22:27 ] [ حسن خسروی ]
یک زندگی آروم و بی دغدغه ؛

بدور از حاشیه ؛

بی هیچ گلایه ای از دخل و خرج زندگی ؛

داخل یه دکان ساده که دو تا گلدون سبز و زیبا ، توش خودنمایی میکنن ؛

آقا سّید ؛ خیاطِ محله . . .

لباسهای زیادی رو اندازه گیری کرده ولی هیچگاه خواستـه هاش رو اندازه گیـری نکرد،شاید نخـواست که

صفای دلش رو با صدای دلش عوض کنه . . .

سیّد پیراهن هایِ زیـادی رو بُریـده و دوختـه امّـا هیچگـاه لبخنـد رو از گوشـهٔ لبش نبُـرید و چشـم به دنیایِ

بیرون دکانش ندوخت . . .

آفرین سیّد ؛

امیدوارم که چرخ زندگیت همیشه بچرخه ؛ مثل چرخ خیاطیت . . .

68df66ff9b208b3408b0b902101bfc5e عكس گل متحرک


برچسب‌ها: خضری, دشت بیاض, خضری دشت بیاض, خیاطی آقا سیّد
[ دوشنبه سوم شهریور 1393 ] [ 20:40 ] [ حسن خسروی ]
دفتر امام جمعـهٔ محبوب و محترم خضـری دشت بیاض ؛

آشیانهٔ مهربـانی و امیـد  ؛

تکیه گـاهِ مسئولیـن و شهرونـدانِ شهر آرزوهـا ؛

نقطـهٔ عطفِ نمودارِ عشـق و بندگـی در شهـر خضـری دشت بیـاض و بخش نیمبلـوک . . .

در جلسه ای كه در تاریخ 93/5/30 در محل دفتر امام جمعه محترم با حضـور شورای محتـرم اسلامی شهـر،

بخشدار محترم، شهردار محترم، رئیس محترم اوقاف و امور خیریه شهر و مدیر عامل محترم شركت سهامی

زراعی برگزار گردید در خصوص چگونگی ایجـاد زمینه های جذب سرمایـه گذار بحث و تبادل نظر گردید . . .

خضری


برچسب‌ها: خضری, دشت بیاض, خضری دشت بیاض, جذب سرمایه گذار
[ شنبه یکم شهریور 1393 ] [ 18:46 ] [ حسن خسروی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سرکوی یارخضری به حریم کعبه ماند
که به هرطرف کنی رو بتوان نمازکردن

*حسن خسروی* کارشناس ریاضی*
امکانات وب

كد موسيقي براي وبلاگ

تماس با ما

خضری

خضری

خضری

خضری

خبرنامه خضری

استخاره با قرآن
استخاره با قرآن

تعبیر خواب آنلاین
ツCode style picturesツ
http://bo3e.com/wp-content/uploads/style-ax-cod.gif